For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

M. Payam

Grade: 
Master

Thesis Title: Coordination of over current protection schemes for distribution and subtransmission systems in presence of distributed generation

چکیده:

نصب منابع پراکنده در سیستم های توزیع و فوق توزیع علاوه بر مزیت های فراوان، مشکلاتی را هم به همراه دارد. یکی از این مشکلات تأثیر این منابع روی اندازه جریان های اتصال کوتاه است. به طور معمول از حفاظت های مبتنی بر اصل جریان زیاد در سیستم های توزیع و فوق توزیع استفاده می شود. از مهمترین طرح های حفاظتی استفاده شده در فیدرهای توزیع، حفاظت فیوز- ریکلوزر است. همچنین از طرح های حفاظتی جریان زیاد جهتی در حفاظت سیستم های فوق توزیع استفاده می شود. طراحی این سیستم های حفاظتی قبل از ورود منابع پراکنده انجام شده است. بنابراین ورود منابع پراکنده به سیستم وافزایش ضریب نفوذ آن ها می تواند منجر به برهم خوردن هماهنگی طرح های حفاظتی شود. برای اعاده هماهنگی طرح های حفاظتی و رسیدن به اهداف حفاظت لازم است تمهیداتی اتخاذ شود. روش های مختلفی برای رسیدن به این هدف ارائه شده است که برخی ازآن ها هزینه بر بوده و هر کدام مشکلاتی به همراه دارند. روش دیگر که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود، اصلاح تنظیمات طرح های حفاظتی موجود است، به گونه ای که با وارد شدن منابع پراکنده با ضریب نفوذ زیاد بتوان با کمترین تغییر در تنظیم وسایل حفاظتی، هماهنگی طرح حفاظتی را اعاده کرد. در واقع به جای تغییر در ساختار کلی حفاظت سیستم و یا بکارگیری وسایل جدید برای رفع مشکل حفاظتی به وجود آمده، تنظیمات وسایل حفاظتی موجود را تغییر دهیم. در این پایان نامه یک الگوریتم مبتنی بر بهینه سازی برای طراحی سیستم حفاظت فیوز ریکلوزر ارائه می شود. این روش، یک روش مرحله به مرحله برای طراحی است که در هر مرحله ازروش بهینه سازی برای انتخاب مقدار نامی فیوز ومشخصه ریکلوزر استفاده می شود. در ادامه تأثیر جریان اتصال کوتاه منابع پراکنده بر روی حفاظت فیوز ریکلوزر بررسی و ضمن معرفی یک شاخص، برای اصلاح سیستم حفاظت فیوز ریکلوزر یک روش بهینه سازی معرفی می شود. برای حل این مسئله از روش الگوریتم ژنتیک استفاده می شود. همچنین برای طراحی رله های جریان زیاد جهتی در سیستم های فوق توزیع از الگوریتم ژنتیک هیبریدی استفاده می شود. این الگوریتم ازترکیب الگوریتم ژنتیک و روش بهینه سازی خطی استفاده می کند. اصلاح هماهنگی رله های جهتی در حضور منابع پراکنده با دو رویکرد انجام می شود. رویکرد اول آن است که اصلاح سیستم حفاظت به گونه ای انجام شود که سیستم حفاظتی، کمترین زمان عملکرد را داشته باشد. رویکرد دوم، اصلاح سیستم حفاظت با کمترین تغییرات ممکن است.

تحت نظارت وف ایرانی