For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

M. Rouhinia

Grade: 
Master

Thesis Title: Improvement and complement of performance of same protective schems using wide-area protection concept

چکیده:

طراحان و بهره‌برداران از سیستم قدرت همیشه در تلاشند با ایجاد راه‌حل‌هایی از گسترش اختلالات معمول و شدت یافتن شرایط اضطراری جلوگیری نمایند. در بسیاری از موارد، حفاظت‌های پشتیبان می‌توانند نقش موثری در ایجاد عملکرد مناسب سیستم یا گسترش یک اختلال، ایفا کنند. تریپ‌های پشت سرهم به دلیل انتقال توان پس از خروج خط معیوب، تهدیدی جدی برای پایداری و امنیت سیستم‌های قدرت به شمار می‌آیند. تأخیر در عملکرد حفاظت پشتیبان مرسوم، تأثیر عواملی همچون مقاومت خطا در خارج شدن خطا از برد حفاظت اصلی و اشتباه حفاظت پشتیبان مرسوم در لحاظ کردن شرایط بار اضطراری به عنوان خطا، می‌توانند موجب گسترش اختلالات، خروج‌های پست سرهم و در نهایت خاموشی‌های کامل شوند. هدف این پایان‌نامه بررسی نواقص و عیوب حفاظت‌های پشتیبان مرسوم و تاکید بر اهمیت حفاظت پشتیبان ناحیه‌گسترده برای رفع این نواقص است. در این راستا به زیرساخت‌ها و الزامات لازم برای پیاده‌سازی حفاظت پشتیبان ناحیه‌گسترده در بستر سیستم‌های اندازه‌گیری ناحیه‌گسترده‌ پرداخته می‌شود و به عنوان نمونه جزئیات دو طرح حفاظت پشتیبان ناحیه گسترده‌ی مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از این طرح‌ها بر اساس اندازه‌گیری مولفه‌ی توالی مثبت ولتاژ باس‌ها و زاویه جریان خطوط و دیگری بر اساس یک الگوریتم خبره است که از نتایج عملکرد حفاظت‌های مرسوم استفاده می‌نماید. عملکرد این دو طرح با استفاده از شبیه‌سازی سناریوهای مختلف خطا روی شبکه‌ی 39 باس IEEE بررسی می‌شود.

تحت نظارت وف ایرانی