For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

M. Tabatabaei

Grade: 
Master

MSc Thesis: Fault location using synchronous data provided by minimum numbers of PMUs

چکیده:

با کار سیستم حفاظت، فالت دائمی رخ داده روی خط انتقال به وسیله باز شدن کلیدهای دو طرف خط، برطرف می شود. پس از این، تعمیر خط و بازگشت آن به سیستم از منظر قابلیت اطمینان اهمیت زیادی دارد و این به تعیین درست مکان فالت در کمترین زمان وابسته است. روش های متعدد و متنوعی برای تعیین مکان فالت ارائه شده است. با معرفی واحدهای اندازه گیری فازوری (PMU) که فازورهای ولتاژ و جریان هم زمان را در اختیار مرکز کنترل و بهره برداری سیستم قدرت قرار می دهند، الگوریتم های تعیین مکان فالت روی خطوط انتقال با نگاه جدیدی توسعه یافتند. وجود PMUها این فرصت را ایجاد می کند که بتوان از داده‌های هم‌زمان موجود در نقاط مختلف سیستم برای تعیین مکان فالت استفاده کرد. از طرف دیگر الگوریتم‌های کارآمد سعی می‌کنند با استفاده از کمترین تعداد PMU، نتایج دقیقی در تعییین مکان فالت ایجاد کنند. هدف این پایان نامه بررسی الگوریتم های مهم معرفی شده برای تعیین مکان فالت مبتنی بر اطلاعات هم زمان اندازه گیری شده توسط PMUها است. به این منظور در این پایان نامه این الگوریتم ها به سه دسته ی مهم یعنی الگوریتم هایی که از اطلاعات دو طرف خط استفاده می کنند، الگوریتم هایی که از ولتاژ و جریان اندازه گیری شده در یک طرف خط استفاده می کنند و الگوریتم هایی که از ولتاژهای اندازه گیری شده ی پراکنده در سیستم استفاده می کنند، تقسیم می شوند. برای بررسی عملکرد این الگوریتم‌ها از نظر دقت، از نظر تعداد PMU مورد نیاز و از نظر متأثر شدن از عوامل خطا به ویژه عدم دسترسی به امپدانس دقیق خطوط یا ماتریس امپدانس دقیق شبکه، چهار الگوریتم از سه دسته الگوریتم انتخاب و عملکرد آن ها برای سناریوهای مختلف فالت روی همه ی خطوط شبکه ی تست 39 باس مطالعه می شود. به علاوه، یک الگوریتم جدید که از ولتاژ یک طرف خط و ماتریس امپدانس شبکه استفاده می کند نیز معرفی و ویژگی های آن با مطالعه ی سناریوهای مختلف فالت در شبکه ی تست بررسی می شود.

تحت نظارت وف ایرانی