For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

A. Salah

Grade: 
Master

Thesis Title: Investigation of distance protection performance on spread of wide-area disturbance

چکیده:

یکی از مشخصه های شبکه های قدرت به هم پیوسته امروزی، آمادگی برای تبدیل یک اختلال محلی به اختلال در یک ناحیه وسیع است. با توجه به این که به واسطه الزامات اقتصادی و گسترش بازارهای برق این سیستم ها در نزدیک حدود پایداری خود کار می کنند، اختلالات ناحیه گسترده می توانند منجر به خاموشی های سراسری با حوزه تأثیر بسیار زیاد شوند. به واسطه افزایش تعداد و شدت خاموشی های سراسری در نقاط مختلف جهان، مطالعه اختلالات ناحیه گسترده به یک حوزه مطالعاتی مهم تبدیل شده است. یکی از عناصر مهم در این مطالعات شناسایی عوامل موثر در گسترش یا بازدارنده از گسترش اختلالات است. سیستم های حفاظتی از جمله عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار روی اختلالات فراگیر هستند. عملکرد سیستم های حفاظتی می تواند باعث کنترل گسترش اختلالات شود یا به گونه ای دیگر خود به عنوان عامل اصلی گسترش اختلالات ناحیه وسیع کار کنند. بنابراین این پایان نامه به مطالعه مقدماتی اختلالات ناحیه گسترده و مفاهیم آن و هم چنین تأثیر برخی از انواع رله ها و سیستم های حفاظتی در گسترش این اختلالات می پردازد. برای روشن شدن مفاهیم، شبکه 14 باس IEEE در نرم افزار DIgSILENT مدل شده است و تعداد زیادی سناریو که عملکرد سیستم حفاظتی موجب خاموشی کامل شبکه می شود شبیه سازی و تحلیل می شوند. سناریوها در سه دسته سناریوهای عدم عملکرد حفاظت های اصلی به واسطه وجود خرابی های پنهان، عملکرد صحیح حفاظت ها در سیستم تحت فشار و سناریوهایی که پاسخ دینامیکی بارها منجر به عملکرد سیستم های حفاظتی و خاموشی می شوند طراحی و پیاده سازی شده است.

تحت نظارت وف ایرانی